วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 2 วิธีระบบ
......ความหมายวิธีระบบ.....หมายถึง วิธีระบบเป็นวิธีการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้องค์ประกอบของระบบ...1. ข้อมูลป้อนเข้า (input) ได้แก่วัตถุดิบ ข้อมูลดิบ...2. กระบวนการ (process) ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้...3. ผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ผลงานที่ได้มาจากข้อมูลป้อนเข้าและกระบวนการซึ่งจะนำไปประเมินผล...4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ได้แก่ ผลการประเมินการทำงานของระบบ ซึ่งสามารถประเมินย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนขั้นตอนการจัดระบบขั้นตอนการจัดการ1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ...1.1 เคราะห์แนวทางการปฏิบัติ (mission analysis) คือการพิจารณาทิศทางที่จะดำเนินการจุดมุ่งหมายของระบบ เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้...1.2 วิเคราะห์หน้าที่ (functional analysis) เป็นการกำหนดหน้าที่โดยละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน...1.3 วิเคราะห์งาน (task analysis) กำหนดไว้ในขั้นวิเคราะห์หน้าที่ และงาน...1.4 วิเคราะห์วิธีการและสื่อ (methods-means analysis) เป็นการกำหนดหลักการปฏิบัติ กลวิธีและสื่อที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย2 ขั้นการสังเคราะห์ระบบ.....วิธีการสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) ช่วยให้มีสมดุลของขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหามีขั้นย่อยดังนี้...2.1 การเลือกวิธีการหรือกลวิธี...2.2 การแก้ปัญหา...2.3 การประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน3.ขั้นการสร้างแบบจำลองวิธีการเขียนแบบจำลอง อาจเขียนได้หลายแบบ...3.1 แบบจำลองแนวนอน...3.2 แบบจำลองแนวตั้ง...3.3 แบบจำลองแนวนอนผสมแนวตั้ง...3.4 แบบจำลองแบบวงกลมหรือวงรี...3.5 แบบจำลองกึ่งแผนภาพกึ่งรูปภาพ...3.6 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์4. ขั้นการจำลองสถานการณ์.....เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบก่อนนำไปใช้จริงวิธีระบบในการเรียนการสอน...1. ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาชและอีชี...1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย...1.2 การกำหนดเนื้อหา...1.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น...1.4 การกำหนดกลยุทธวิธีการสอน...1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน...1.6 การกำหนดเวลาเรียน...1.7 การจัดสถานที่เรียน...1.8 การเลือกสรรทรัพยากร...1.9 การประเมิน...1.1 0การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ2. ระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา3. ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธีวิธีระบบกับสื่อการเรียนการสอน...1. การผลิตสื่อ...2 .การใช้สื่อ...3. การเก็บรักษาสื่อ

ผู้ติดตาม